Palvelut

Työnohjaus | Coachaus | Terapeuttinen tukikeskustelu | Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapia

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on vuorovaikutuksellinen ja tavoitteellinen toiminta koulutetun työnohjaajan kanssa. Siinä tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä ja toimintatapoja. Se on pysähtymistä tärkeiden ja merkityksellisten työasioiden äärelle – joko yksin tai ryhmässä.

Työnohjaus on oman työn ja työyhteisön ja omaan työrooliin liittyvien asioiden, ajatusten, kokemusten ja tunteiden yhdessä pohtimista ja jäsentämistä.
Työnohjaus luo edellytyksiä jaksamaan paremmin työssä, parantaa työhyvinvointia ja ylläpitää työkykyä. Se lisää monesti hallinnan tunnetta omassa työssä ja vaikuttaa työn mielekkyyteen positiivisesti.

Työnohjaus räätälöidään asiakkaitten toivomusten ja tavoitteiden pohjalta. Se on ratkaisukeskeistä voimavaroja lisäävä toiminta. Jokainen työnohjausprosessi on ainutlaatuinen ja yksilöllinen. Työnohjauksen tavoitteet sovitaan ohjauksen alussa yhdessä ja arvioidaan prosessin aikana. Työnohjauksen kestosta sovitaan yhdessä, yleensä tapaamisia on 4 viikon välein puolesta vuodesta useaan vuoteen.

Työnohjaus tapahtuu pääasiallisesti keskustellen, lisäksi voidaan käyttää toiminnallisia menetelmiä ja erilaisia tehtäviä. Se voi olla yksilö-, ryhmä- tai koko työyhteisön työnohjaus.

COACHING

Coaching on tavoitteellinen, vuorovaikutuksellinen valmennusprosessi valmennettavan ja coachin välillä. Se tukee ammatillista ja henkilökohtaista kehittymistä omien vahvuuksien pohjalta.

Valmennuksessa valmentaja auttaa ja kannustaa asiakasta ottamaan käyttöön omat henkilökohtaiset voimavaransa ja vahvuutensa saavuttaakseen tavoitteensa.

Coaching mahdollistaa hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä – se on erinomainen työkalu työyhteisön toimivuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä.
Coaching-prosessi on ratkaisukeskeinen ja eteenpäin suuntaava. Prosessi määritetään jokaisen asiakkaan kehitystarpeista ja toiveista. Prosessin kestosta ja tapaamistiheydestä sovitaan yhdessä.

TERAPEUTTINEN TUKIKESKUSTELU

Onko elämässäsi asioita jotka askarruttavat?

Terapeuttisten keskustelujen avulla haetaan uusia näkökulmia ja ratkaisuja sekä vahvistetaan omia voimavaroja.

Tarve keskustella ulkopuolisen ihmisen kanssa voi syntyä silloin kun elämässä on tapahtunut yllättäviä ja vaikeita asioita esim. menetykset, ihmissuhdekriisit, sairastuminen, päihdeongelmat, työelämän vaikeudet jne.

Terapeuttiset keskustelut voivat tulla kysymykseen myös silloin kun tunnet, että elämältä puuttuu suunta, tunnet olevasi jumissa tai olet tekemässä valintoja elämässäsi.

RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEINEN PSYKOTERAPIA

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä psykoterapiassa korostetaan yksilön omia voimavaroja. Tässä terapiamuodossa tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista. Ratkaisukeskeinen psykoterapia lähtee asiakkaan tavoitteista ja muutostoiveista. Pääpaino keskusteluissa on tavoitteissa ja siinä, miten asiakas voi ne saavuttaa.  Oma menneisyys tutkitaan voimavarana, keskitytään erityisesti niihin aikoihin ja hetkiin, jolloin vaikeudet ovat olleet paremmin hallinnassa.

Psykoterapiaan voi hakeutua itse maksavana tai maksuihin on mahdollista saada Kelan tukea, ns. kuntoutuspsykoterapiaa. Korvauksen piiriin kuuluvat 16-67 vuotiaat, jotka ovat saaneet psykiatrin lähetteen terapiaan. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.

Lisätietoja Kelan kuntoutuspsykoterapiasta >

Minulla on Valviran myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä ja olen Kelan palveluntuottajarekisterissä.

Vastaan mielelläni kysymyksiin connina@elisanet.fi  tai puh. 050 548 5701.