Tjänster

Arbetshandledning | Coaching | Terapeutiska stödsamtal | Lösningsfokuserad och resursförstärkande psykoterapi

ARBETSHANDLEDNING

Arbetshandledning är en målinriktad verksamhet som sker i växelverkan med en utbildad arbetshandledare.

I handledningen har man möjlighet att stanna upp och medvetandegöra arbetsrelaterade teman – individuellt eller i grupp. Arbetshandledningen möjliggör diskussion kring frågor, upplevelser och känslor som hör samman med den egna yrkesrollen. Arbetshandledning är också ett stöd i förändring och utveckling.

Med hjälp av handledning skapas förutsättningar att orka bättre i arbetet; välmående ökar och arbetsförmågan upprätthålls. Arbetshandledningen bidrar ofta med en känsla av kontroll över det egna arbetet och påverkar positivt upplevelsen av arbetets meningsfullhet.

Arbetshandledningen utgår alltid från kundens situation, behov och önskemål. Arbetshandledningen är lösningsinriktad och resursförstärkande.
Varje arbetshandledningsprocess är unik och individuell. I början av arbetshandledningen utarbetas en målsättning som evalueras under processens gång. Arbetshandledningen varierar i omfattning, vanligtvis träffas man var 4 vecka i allt från 1/2 år till flera år.

Arbetshandledningen förverkligas genom diskussion, därtill kan funktionella metoder olika typs uppgifter användas. Den kan vara individuell, grupp eller för hela arbetsgemenskapen.

COACHING

Coaching är en målinriktad växelverkan mellan coachen och den som blir coachad med syfte att stöda i såväl den personliga som den professionella utvecklingen. Coachingen är lösningsinriktad och framtidsfokuserad, den utgår från klientens specifika situation och utvecklingsbehov.

Under coaching-processen får man hjälp i att optimera de egna resurserna, att utnyttja sin fulla potential samt att fokusera och nå uppsatta mål.
Gruppcoaching kan med fördel användas i arbetsgemenskaper t.ex. då arbetsgruppen behöver arbeta fram gemensamma förhållningssätt, lösningar eller utveckla verksamheten. Coachingen förbättrar samarbetet och arbetsklimatet samt bidrar positivt till arbetshälsan, arbetsgemenskapens funktionalitet och framgång.

TERAPEUTISKA STÖDSAMTAL

Har du behov att diskutera angelägna frågor i ditt liv?

Terapeutiska samtal ger dig möjlighet att hitta nya perspektiv och möjliga lösningar samt att aktivera och stärka de egna resurserna.

Ibland finns det ett behov av att samtala med en utomstående människa. Behovet kan uppstå om det skett någonting oväntat och svårt i livet t.ex.

förlust, relationsproblem, sjukdom, utmaningar i arbetslivet mm.
Terapeutiska samtal kan också komma i fråga om du känner ett behov av att diskutera med en utomstående om angelägna frågor i ditt liv eller om du står inför viktiga beslut.

LÖSNINGSFOKUSERAD OCH RESURSFÖRSTÄRKANDE PSYKOTERAPI

I lösningsinriktad och resursförstärkande psykoterapi strävar man att synliggöra och ta till vara individens egna resurser. I detta förhållningssätt granskas och förstärks klientens egna styrkor, förmågor och färdigheter. Lösningsinriktad psykoterapi är framtidsorienterad och utgår från klientens önskan om förändring och mål. Det förflutna ses som en tillgång, stunder och tider av upplevd framgång och bättre mående betonas.

Till terapin kan man söka sig som en sk. självbetalande klient eller så kan det vara möjligt att få FPA stödd psykoterapi. Berättigade till stöd är personer i åldern 16–67 som remitterats till terapi av en psykiater. Syftet med rehabiliterande psykoterapi är att stödja och främja klientens förmåga att arbeta eller bedriva studier. Målet är att hjälpa klienten att hålla sig kvar i arbetslivet eller att återvända till arbetet efter ett längre avbrott. För en studerande klient är syftet på motsvarande sätt att främja studieprestationerna.

Mer information på Kela websidorna >

Min psykoterapiutbildning är godkänd av Valvira och jag hör till registret för Fpa:s serviceproducenter.

 

Vänligen kontakta för mer information per e-post connina@elisanet.fi eller tfn 050 548 5701.